• Warmte Betrokkenheid Ambitie Passie Plezier
 •  

  Geachte leden,

  De door Corona uitgestelde algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op 28 mei 2021 om 20:00 uur. Afhankelijk van de versoeplingen zal deze of digitaal en/of in de Valken'68 kantine plaatsvinden. Als wordt gekozen voor de digitale variant, wordt u hierover nader geinformeerd. De jaarstukken worden sowieso op dit digitale platform geplaatst.

  De agenda is als volgt:

  Algemene Leden Vergadering 
  Vrijdag 28 mei 2021 Aanvang: 20.00 uur

  1. Opening vergadering
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Vaststellen van de notulen van de vorige ALV
  4. Jaarverslag van het bestuur
  5. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar 2019/2020
  6. Verslag van de kascommissie
  7. Vaststellen van de contributies en kledingbijdrage seizoen 2021/2022 
  8. Vaststellen van de begroting voor het seizoen 2020/2021
  9. Benoeming/aftreding bestuursleden: 

  Aftredend: Wanda van Schie als secretaris, Aftredend en herkiesbaar: Wim Masmeijer. Nieuw: Mandy Doldersum als secretaris.

  1. Benoeming kascommissie leden

  11.Nieuwbouw kleedkamers

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

  Graag tot ziens op vrijdag 28 mei in de kantine bij Valken’68 als dat weer mag of anders digitaal (U wordt hierover nader geïnformeerd). 

  Het bestuur van Valken’68.