• Warmte Betrokkenheid Ambitie Passie Plezier
 • Reminder: Dinsdagavond 28 juni Algemene Ledenvergadering Valken’68 in de kantine, aanvang 20:00 uur!!!!

  Beste leden van Valken'68, 


  U wordt van harte uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering van Valken'68 op dinsdagavond 28 juni 2022, aanvang 20:00 uur. Plaats: kantine Valken'68. 

  De agenda is als volgt:  

  1.Opening vergadering  
  2.Mededelingen van het bestuur  
  3.Vaststellen van de notulen van de vorige ALV  
  4.Jaarverslag van het bestuur  
  5.Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar 2020/2021 
  6.Vaststellen van de contributies en kledingbijdrage seizoen 2022/2023  
  7.Vaststellen van de begroting voor het seizoen 2021/2022  
  8.Verslag van de kascommissie  
  9.Benoeming kascommissie leden  
  10.Benoeming/aftreding bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar Jaap Janssen en Ronald Pesant. Tussentijds aftredend Ton Knüppe. 
  11.Nieuwbouw kleedkamers  
  12.Rondvraag  
  13.Sluiting 


  De financiële jaarstukken liggen vanaf zaterdag 24 juni ter inzage in de commissiekamer.  

  Met vriendelijke groet,  

  Het bestuur.