• Warmte Betrokkenheid Ambitie Passie Plezier
 • Algemene Ledenvergadering dinsdag 28 juni, aanvang 20:00 uur

  Geachte leden,

  U bent van harte uitgenodigd op dinsdagavond 28 juni voor de Algemene Ledenvergadering Valken’68 in de kantine,  aanvang 20:00 uur !!!! Deze vergadering was aanvankelijk gepland op dinsdagavond 31 mei, maar vindt nu dus later plaats.

  1.Opening vergadering
  2.Mededelingen van het bestuur
  3.Vaststellen van de notulen van de vorige ALV
  4.Jaarverslag van het bestuur
  5.Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar 2020/2021
  6.Vaststellen van de contributies en kledingbijdrage seizoen 2022/2023
  7.Vaststellen van de begroting voor het seizoen 2021/2022
  8.Verslag van de kascommissie
  9.Benoeming kascommissie leden
  10.Benoeming/aftreding bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar Jaap Janssen en Ronald Pesant. Tussentijds aftredend Ton Knüppe.
  11.Nieuwbouw kleedkamers
  12.Rondvraag
  13.Sluiting
   
  Het bestuur.